mardi 1 janvier 2013

01.01.2013

Città indigèna

76. TONKIN - Hanoï - Panorama della città indigèna
Hanoï - Quartier indigène, vue de la Cathédrale.
Hà nội - Toàn cảnh khu phố của người bản địa nhìn từ Nhà thờ Lớn.
Collection de P. Dieulefils, Hanoï


Gửi từ Hà nội, ngày 22 tháng giêng 1913
đến địa chỉ 159 avenue Esplanade - Montréal (Canada)
************
 "6. Recevez un amical salut. Bien à vous."
************
Tiếng hát Thái Thanh