jeudi 30 avril 2015

mercredi 15 avril 2015

Exposition de Hanoï

Nhà Đấu xảo 
TONKIN. 87. - Exposition de Hanoï. Palais Central
Bắc kì. 87. - Đấu xảo Hanoi. Cung Chính.
Collection de l'Imp. Libr. Crebessac, Hanoï - Propriété exclusive

*****
Gửi từ Hanoi ngày 15 tháng tư 1904 đến Montluçon - Allier ngày 13 tháng năm (sáu ?) 1904