mercredi 17 août 2011

Olá !

Bartolomeu Dias
(* ? - † 1500 ? )2000 escudos, chapa 1

Phát hành ngày 16 tháng bảy 1992

Xê-ri A697343796