vendredi 26 novembre 2010

Bon week-end !

Thành Hà-nội

174. TONKIN - Hanoï - Soldats d'Infanterie Coloniale jouant aux dominos sous les ombrages de la Citadelle.
Hà-nội - Lính Bộ binh Thuộc địa chơi đô-mi-nô dưới tán cây trong Thành Hà-nội.

Collection de P. Dieulefils - Hanoï.

----------
Gửi từ Hà-nội ngày 16 tháng mười một 1906.
Đến Bắc-kinh ngày mồng bốn tháng chạp 1906 (Qúa cảnh tại Thượng-hải ngày 26 tháng mười một 1906).

----------

mardi 16 novembre 2010

L'Empereur Thành Thái

Vua Thành Thái
(1879 - 1954)Numéro 12. Empereur d'Annam
Hoàng đế An-nam
Collection de P. Dieulefils, Hanoï
----------
Gửi từ Hà nội ngày 19 tháng mười một 1902
Đến Geneuille, Doubs ngày 26 tháng chạp 1902 (?)

Hanoï le 16 novembre 1902
----------
Henri, merci chaleureusement pour tes soutiens amicaux !