vendredi 26 novembre 2010

Bon week-end !

Thành Hà-nội

174. TONKIN - Hanoï - Soldats d'Infanterie Coloniale jouant aux dominos sous les ombrages de la Citadelle.
Hà-nội - Lính Bộ binh Thuộc địa chơi đô-mi-nô dưới tán cây trong Thành Hà-nội.

Collection de P. Dieulefils - Hanoï.

----------
Gửi từ Hà-nội ngày 16 tháng mười một 1906.
Đến Bắc-kinh ngày mồng bốn tháng chạp 1906 (Qúa cảnh tại Thượng-hải ngày 26 tháng mười một 1906).

----------

Aucun commentaire: