jeudi 3 février 2011

Năm Tân Mão

Hà-nội 1904


TONKIN HANOI -671. Square Paul-Bert et l'Hôtel des Postes
Hà-nội - 671. Vườn hoa Paul-Bert và Sở Bưu-điện
Collection de Dieulefils
--------------------
Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao)

Aucun commentaire: