mardi 30 avril 2013

30.04

Saigon

Vietnamese market - Saigon
Chợ Việt – Sài-gòn
Photo by Mike Roberts 

 ------------


Gửi từ Sài-gòn ngày 26 tháng ba 1973 đến SomervilleNJ 08876 - USA
------------

Em còn nhớ hay em đã quên (Họa Mi)

Aucun commentaire: