vendredi 21 juin 2013

21 juin 1909

Toàn cảnh Hà-nội

188. TONKIN - Hanoï - Panorama près de la Citadelle
Bắc-kì - Hà-nội - Toàn cảnh gần Thành
Collection de P.Dieulefils, Hanoï

****** 


 Gửi từ Hà-nội ngày 21 tháng sáu 1909 đến Kerker (Tunisie)

 ******
Hanoï, le 21 juin 1909
Amitiés

Aucun commentaire: