jeudi 14 janvier 2016

Vientiane 1958

Ngân-hàng Đông-dương
Banque de l'Indochine - Succursale de Vientiane (Laos)


 Ngân-hàng Đông-dương - Chi-nhánh Viêng-chăn (Ai Lao)
----------
Gửi từ Viêng-chăn ngày 13 (15?) tháng giêng 1958 đến Nĩu Ước (Hoa Kì)

Aucun commentaire: