jeudi 29 janvier 2009

Tây tiến

Navegações para Ocidente
1452 - 1486


Công cuộc Tây tiến của người Bồ-đào-nha

1452 - 1486#659. 200 escudos đúc năm 1991

Aucun commentaire: