lundi 18 mai 2009

Bão biển

Bartolomeu Dias
(* ? - † 1500 ? )


2000 escudos , chapa 2
Phát hành ngày 31 tháng bảy 1997

Série A83000083


Xem thêm về Bartolomeu Dias tại đây

Aucun commentaire: