mardi 7 avril 2009

Mille baisers d'Hanoï

Nghìn nụ hôn từ Hà nội
25. TONKIN - Hanoï - Parc d'artillerie
Trại pháo tại Ngọc hà (Hà nội)
Collection de Dieulefils (53, rue Jules Ferry, Hanoï)
*******
Gửi từ Hà nội ngày mồng 7 tháng bảy 1916
Đến Perpignan
Mille baisers d'Hanoï
Jean
*******
Ngọc Lan hát Em về nào có hay (Hoàng Trọng Thụy)

Aucun commentaire: