vendredi 17 avril 2009

Xin chào !

Doanh trại quân đội


108 - THI-CAU - Pavillons des Officiers


Thi-cau (Bắc kì) - Các tòa nhà dành cho sĩ quan


-------------------


Gửi từ Đáp cầu ngày 12 tháng chín 1911


Đến Carpentras, Vaucluse

Aucun commentaire: