vendredi 10 avril 2009

Pedro Álvares Cabral

Brasil 1500


#717. 200 escudos đúc năm 1999Ngày 22 tháng tư 1500, Pedro Álvares Cabral đặt chân lên đất Brasil.
------------
Xem thêm về nhân vật này tại đây, tại đây, và tại đây

Aucun commentaire: